Arabuluculuk Hizmetleri

Arabuluculuk, 6325 Sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu ile hukuk sistemimize girmiş, tarafların iradesine bağlı, tarafların kendi çözümlerini menfaatlerine uygun bir şekilde kendilerinin üretebileceği, dava yoluna göre daha kısa süreli ve daha az maliyetli alternatif bir uyuşmazlık çözüm yöntemidir. Arabuluculuk yoluna başvurabilmek için ilk şart uyuşmazlık konusunun üzerinde serbestçe tasarruf edilebilecek özel hukuk uyuşmazlığı olmasıdır.

Tarafların üzerinde serbestçe tasarruf haklarının olmadığı, kamu düzenini ilgilendiren (ceza davaları, velayet, hizmet tespit davaları…vs) uyuşmazlıklarda arabuluculuk yoluna başvurmaimkânı yoktur.

Uyuşmazlık arabuluculuğa elverişli ise, uyuşmazlığın çözümünde görev yapacak bir arabulucu seçilmesi gerekir. Arabulucu Adalet Bakanlığı Arabulucular Daire Başkanlığı Arabulucular siciline kayıtlı tarafsız üçüncü kişidir. Arabulucu, taraflarca arabulucular listesinden seçilebilir. Taraflar listedeki herhangi bir arabulucuyu ortaklaşa seçebilecekleri gibi, bir tarafın seçtiği arabulucuyu diğer tarafın kabul etmesiyle de arabulucu seçilebilir. Taraflar bu şekilde bir arabulucu üzerinde anlaşamazlarsa Adliyelerde bulunan Arabuluculuk Bürolarına müracaat ederler, Arabuluculuk Bürosu sistemden bir arabulucuyu otomatik olarak görevlendirir.

Görevlendirilen arabulucu, uyuşmazlık konusu ile ilgili taraflarla iletişime geçer ve başvuran taraftan başlamak üzere uyuşmazlığın esasını öğrenir. Her iki tarafla iletişim kurarak bir ilk oturum tarihi belirler ve tarafları ilk oturuma davet eder. Taraflar ilk oturumda aralarındaki uyuşmazlığı müzakere ederek çözüme kavuşturmaya çalışırlar. Tarafların çözüm üretemediklerinin anlaşılması halinde arabulucu da taraflara son bir çözüm önerisinde bulunabilir.

Taraflar müzakere sonunda anlaşmaya varamazlarsa iki saate kadar süren görüşmelerde herhangi bir ücret ödemezler. İki saatlik ücret ileride haksız çıkacak taraftan tahsil edilmek üzere hazine tarafından ödenir. Görüşmeler iki saati geçer ve taraflar yine anlaşamazlarsa iki saati geçen kısmın ücreti taraflarca eşit olarak ödenir. Taraflar görüşmeler sonunda anlaşmaya varırlarsa, bir anlaşma belgesi düzenlenir ve görüşme süresinin bir önemi olmaksızın anlaşılan rakam üzerinden arabuluculuk asgari ücret tarifesine göre belirlenecekarabuluculuk ücreti (anlaşılan rakam üzerinden %6 ve tutar arttıkça azalan oranlarda) taraflarca eşit olarak ödenir. Taraflar ücreti kimin ne oranda ödeyeceği konusunda da anlaşma yapılabilirler.

Tarafların anlaşmaya varmaları halinde taraflar ve arabulucu tarafından biranlaşma belgesi imzalanır. Bu anlaşma belgesine Sulh Hukuk Mahkemesindenicra edilebilirlik şerhi alındığında arabuluculuk anlaşma belgesi mahkeme ilamı yerine geçer. Sulh Hukuk Mahkemesi icra edilebilirlik şerhini dosya üzerinden yapacağı inceleme ile ve uyuşmazlığın arabuluculuğa elverişli olup olmadığıyla sınırlı bir inceleme sonucunda kısa sürede verir. Tarafların ve avukatlarının birlikte imzaladığı anlaşma belgeleri ise icra edilebilirlik şerhi alınmasına gerek olmaksızın doğrudan mahkeme ilamı hükmündedir.

Arabuluculuk süreci tarafların iradesine bağlıdır. Taraflar görüşmeleri devam ettirmek ve sonlandırmak konusunda serbesttirler. Arabuluculuk sürecinde taraflar eşit haklara sahiptirler. Arabuluculuk görüşmelerinde gizlilik ilkesi esastır. Gizliliği ihlal eden taraf, şikâyet halinde altı aya varan hapis cezası ile cezalandırılabilir. Arabuluculuk sürecinde ileri sürülen hususlar dava aşamasında delil olarak kullanılamaz. Bu nedenle taraflar arabuluculuk sürecinde rahatlıkla her şeyi konuşabilirler. Arabuluculuk süreci esnek bir süreçtir, katı usul kurallarına tabi değildir.

Uyuşmazlıklarınızı dostane bir çözüm yöntemi olan arabuluculuk yoluyla çözmek için bizimle iletişime geçebilirsiniz.


Yol Tarifi