Genel Vekaletname

Leh ve aleyhimde açılmış ve açılacak dava ve takiplerden dolayı T.C Yargı organlarının, meclislerinin, daire ve kuruluşlarının, her kısım ve derecesinde, her yol ve sıfatla, beni temsile hak ve menfaatlerimi korumayı temin, müdafaa  ve muhafazası için uygun göreceği bütün işlemleri takip etmeye, sonuçlandırmaya,  davalar açmaya, icra takibinde bulunmaya, açılmış davalara katılmaya, takibi neticelendirmeye, tahkime ve hakem tayinine ve azline, her nevi dilekçe ve evrakları beni temsilen kendi imzası ile ilgili kurum ve kuruluşlara vermeye tebliğe ve tebellüğ etmeye, tanık ve bilirkişi göstermeye, karşı taraftan gösterilenleri kabul ve redde, protesto, ihtarname ve ihbarname keşide etmeye, keşide olunanlara cevap vermeye, yemin teklif etmeye, yemini kabul iade ve redde, keşif yaptırmaya, keşiflerde hazır bulunmaya, keşif raporlarına itiraza, ıslah talebinde bulunmaya, yeniden keşif talebinde bulunmaya, ihtiyati ve icrai tedbir ve hacizler yaptırmaya ve kaldırtmaya, İcra Daireleri, Bölge Adliye Mahkemeleri, Bölge İdare Mahkemeleri, Yargıtay, Danıştay, yasalarla kurulmuş ve kurulacak yargı organları ve diğer devlet dairelerinin tümünde gerekli her türlü kanuni işlem ve sözleşmeler yapmaya işleri takibe,  murafaaya, istinaf yoluna başvurmaya, davayı temyiz etmeye, kararların düzeltilmesi ve yargılamanın iadesini istemeye, hakim, bilirkişi, hakem, şahit, katip ve ehlivukufları şikayete ve redde, dava nakline, duruşmalara katılmaya, dosyaları tetkike, yanlışları düzelttirmeye, itiraza, mal beyanında bulunmaya, gerekli yasal işlemleri takip ve neticelendirmeye, duruşmalardan vareste tutulmam yolunda talepte bulunmaya tüm kararların infazını ilgili kuruluşlardan istemeye, Anayasa Mahkemesinde bireysel başvuru hakkımı kullanarak dava açmaya, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde dava açmaya, bu davaları takip etmeye, sonuçlandırmaya AHZU KABZ’a, sulh ve ibraya, davayı kabul ve redde, İstinafa, temyize, feragate, davadan, İstinaftan ve temyizden feragate, İstinaftan ve temyizden feragati kabule, protokol hazırlamaya imzalamaya, icra ihalelerine katılmaya, pey sürmeye,  teminat yatırıp çekmeye İstanbul ili hudutları içerisinde veveya Türkiye genelinde bulunan gayrimenkulleri kiralamaya, kira  sözleşmelerini imzalamaya, tevdi mahalli belirlemeye, kiralanan yere ilişkin düzenleme şeklinde emanet tutanağı düzenlenmesini istemeye,  ilamlar ve kararlar ahkamının tenfizine, gıyapta cereyan edecek duruşmalara katılmaya, CMK’nun ilgili maddeleri uyarınca uzlaşmaya, uzlaşmaları kabul ve redde, CMK gereğince hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını ve ertelenmesini talep etmeye, yabancı ülkelerden verilmiş mahkeme kararlarının tanınması ve tenfizini istemeye, adli sicil kaydımı ve arşiv bilgilerimi talep edip almaya, tahkim ve hakem sözleşmeleri yapmaya, konkordato veya sermaye şirketleri ve kooperatiflerin uzlaşma yolu ile yeniden yapılandırılması teklifinde bulunmaya ve bunlara muvafakat vermeye, alternatif uyuşmazlık çözüm yollarına başvurmaya, uzlaşma görüşmelerine katılmaya, uzlaşma/uzlaşmazlık tutanaklarını imzalamaya, arabuluculuk yoluna başvurmaya, takip ve sonuçlandırmaya, Mahkemelerden Veraset İlamı ve Noterlikten Mirasçılık belgesi talep etmeye, teslim almaya, bu yetkilerin bir kısmı veya tamamı ile başkalarını da tevkil, teşrik ve azle,  ve bu yetkileri birlikte veya ayrı ayrı kullanmak üzere, Barbaros Hayrettin Paşa Mah. 1988 sok. Papatya Residence 1 K:11 D:150 Esenyurt İstanbul  adresinde mukim  44197849264 T.C. Kimlik nolu ve Beylikdüzü Vergi Dairesi'nde kayıtlı İstanbul Barosu-34302 baro sicil nolu - Av. Hayati ÖZKARADUMAN’ ı  tüm yetkileri ile vekil tayin ettim/ettik.

 

Vekalet Veren:


Yol Tarifi